Lejebetingelser


Standard leje- og leveringsbetingelser ved leje af materiel
fra Dalsgaard Pavilloner A/S.

Lejeperiode:
Lejemålet træder i kraft den dag materiellet forlader Dalsgaard Pavilloner A/S plads og ophører den dag materiellet ankommer til pladsen, hvis ikke andet er aftalt. Skifter lejer bopæl eller flyttes det lejede materiel til anden arbejdsplads, skal det meddeles skriftlig til Dalsgaard Pavilloner A/S. Materiellet må ikke fremlejes uden skriftlig godkendelse fra udlejer. Der er 1 måneds opsigelse på lejemålet og der beregnes 1 måneds husleje fra opsigelsesdagen, hvis ikke andet er aftalt.
Lejen betales/forfalder i h.t. faktura, sammen med eventuel forsikringspræmie jævnfør nedenstående.
Forsikring:
Lejer kan tegne en brandforsikring på det lejede materiel igennem Dalsgaard Pavilloner A/S.
Ved tegning af brandforsikring dækkes det lejede materiel, men ikke lejerens inventar og løsøre, som er opbevaret i det lejede.
Ønsker lejer ikke at tegne en brandforsikring, skal der fremvises skriftlig dokumentation for, at materiellet er forsikret.
Lejer bærer enhver risiko for det lejede materiel.
Skader som påføres det udlejede materiel i lejeperioden, som enten skyldes fejlbetjening eller uheld er lejers ansvar. Dette gælder også tekniske installationer, som eksempelvis toiletkværne og pumpebrønde.
Almindelig slitage, er dog undtaget.Lejer hæfter overfor udlejer for enhver skade og tab uanset skade- eller tabsårsag, herunder tyveri,-/hærværk, transport, storm eller andet vejrlig.
I tilfælde af totalskade på det lejede materiel, vil lejer være erstatningspligtig overfor udlejer i henhold til genanskaffelsesværdi / nyværdi.
Transport:
Lejer betaler levering og ligeledes afhentning af materiel, hvis andet ikke er aftalt.  Der faktureres efter medgået tid.
Rengøring og vedligehold:
Materiellet leveres rengjort og driftsklar excl. alle former for tilslutningsdele og forbrugsstoffer, hvis andet ikke er aftalt. Materiellet afleveres retur i samme stand. Hvis ikke, bliver rengøring og mangler faktureret til lejer. Det er ikke tilladt at ryge i materiellet. Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt til Dalsgaard Pavilloner A/S indenfor 2 dage efter modtagelsen, og kan ikke senere tages til følge.
Der må ikke foretages reparationer eller ændringer på det lejede materiel medmindre, der er truffet aftale med udlejer herom.
Lejer forpligter sig til i lejeperioden, at holde materiellet i forsvarlig stand og til at foretage almindelig vedligeholdelse af det lejede i lejeperioden og afholder samtidig udgifterne hertil. Udlejer står for udvendig vedligehold.
Tilslutninger / frakobling af materiel:
Udgifter til etablering af alle former for tilslutninger til materiellet og ligeledes til frakobling af materiellet inden hjemtransport afholdes af lejer.
Betalingsbetingelser:
Netto + 8 dage, hvis andet ikke er aftalt.
Leveringsomkostninger incl. miljøafgift (p.t. 11%) og 1 måneds leje faktureres ved levering.
Lejemål faktureres månedsvis forud.
Øvrige afregninger faktureres løbende efter levering eller efter udført arbejde.
Alle udgifter vedrørende manglende betaling, som ikke falder rettidig i henhold til ovennævnte betingelser betales af lejer.
Lejer er forpligtet til at betale leje m.v. i opsigelsesperioden.
Fakturaer fremsendes via mail. Ønskes papirfaktura pålægges der et gebyr på kr. 35,00.
Der pålægges et rykkergebyr på kr. 210,00 ved manglende betaling.
Alle anførte priser er excl. moms og tranport tur/retur, hvis intet andet er anført / aftalt.
Udlejers rettigheder:
Udlejer har til enhver tid adgang til at inspicere det udlejede materiel.
Udlejer kan ophæve ethvert lejeforhold uden varsel, såfremt de i lejeaftalen betingelser ikke overholdes eller hvis betaling udebliver. Enhver omkostning i forbindelse med ophævelse af lejemål, transport, rengøring og evt. reparation betales af lejer.

Ovennævnte lejebetingelser er gældende i Danmark og Tyskland.

Eventuelle retssager afgøres ved retten i Kolding.